dev7studios
DO IT WITH LOVE ประสานเสียงเพลง
DO IT WITH LOVE ประสานเสียงเพลง "จำขึ้นใจ" และเพลง "ในนามประเทศไทย" น้องแป้ง และข้าราชการกรมสรรพสามิต
DO IT WITH LOVE ประสานเสียงเพลง "จำขึ้นใจ" และเพลง "ในนามประเทศไทย" น้องแป้ง และข้าราชการกรมสุขภาพจิต
การแสดง Do it with love โดยตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
DO IT WITH LOVE @สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม01
DO IT WITH LOVE @สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม03
DO IT WITH LOVE ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม @กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ — ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
DO IT WITH LOVE ประสานเสียงเพลง "จำขึ้นใจ" และเพลง "ในนามประเทศไทย" น้องแป้ง และข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ข้าราชการต้นแบบ ผดุงศักดิ์ จุลพันธ์

Ocsc
ส่วนราชการที่ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 2557
ส่วนราชการที่ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสต่อเนื่อง 5 ปี (

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010